HMMWV – INSTALLATION OF FRAME PLATES 1997 – 2011_v1